Photos


 1. Familyphoto of Thomas Wolfart
 2. Thomas Wolfart
 3. Father of Thomas Wolfart (Elmar Wolfart)
 4. Grand Father of Thomas Wolfart (Fritz Wolfart)
 5. Grand Grand Father of Thomas Wolfart (Hiskias Wolfart)
 6. House of birth of Hiskias Wolfart
 7. Weddingphoto of Elisabeth und Fritz Wolfart
 8. Weddingphoto of Ruth und Elmar Wolfart
 9. Weddingphoto of Sybille und Thomas Wolfart
 10. Wife of Thomas Wolfart
 11. Wife of Elmar Wolfart
 12. Wife of Fritz Wolfart
 13. Wife of Hiskias Wolfart

Back to the Homepagestart
Familyphoto of Thomas Wolfart
Back to the start


Thomas Wolfart
Back to the start


Father of Thomas Wolfart (Elmar Wolfart)
Back to the start


Grand Father of Thomas Wolfart (Fritz Wolfart)

Back to the start


Grand Grand Father of Thomas Wolfart (Hiskias Wolfart)
Back to the start


House of birth of Hiskias Wolfart
Back to the start


Weddingphoto of Elisabeth und Fritz Wolfart
Back to the start


Weddingphoto of Ruth und Elmar Wolfart
Back to the start


Weddingphoto of Sybille und Thomas Wolfart
Back to the start


Wife of Thomas Wolfart
Back to the start


Wife of Elmar Wolfart
Back to the startWife of Fritz Wolfart
Back to the start


Wife of Hiskias Wolfart
Back to the start